เจ้าหน้าที่

STAFF

โทรี่  รัศมีพรหม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

ประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

โทร: (+66) 2 697-6882

มือถือ: (+66) 81 278-4559

Email: toryja@hotmail.com