งานวิจัย

RESEARCHES

เครื่องมือวิจัย

iThesis


ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วยอำนวย ความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ

 1. จัดทำรูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กำหนด
 2. รองรับการจัดส่งโครงร่าง วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. บันทึกผลการสอบ ข้อมูล วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
<< iThesis Website >>

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

International Conference on Social Science in the 21st Century (ICS21)


International Conference on Social Science in the 21st Century (ICS21) Vrije Universiteit of Amsterdam, Netherlands July 12-14, 2019

 1. Jiraphat Roemsri
  A Study of Situation of Indigo dyed Sakon Nakhon
  (PDF) (PPT)
 2. Susisada Intra
  Brand experience concept for elderly
  (PDF) (PPT)
 3. Thitiphat Limsumlitnipa
  Administrative operation based on the social engagement scholarship in higher education institutions: a case study of Chulalongkorn University and Srinakharinwirot University
  (PDF) (PPT)
 4. Karittha Ungphakorn Where have all the flowers gone …. Thai Music Industry
  (PDF) (PPT)
 5. Praweenamai Baicloy
  Drafting of research instruments to study the development of television news brand identity
  (PDF) (PPT)
 6. Pawonpol Sornrabeab
  An exploratory of marketing communication strategy of dietary supplement products on social media in Thailand: Preliminary findings
  (PDF) (PPT)
 7. Narumon Singhaprasert
  Development of news organization’s credibility indicators in Thai news industry : The literature review for creating the definition and indicators of credibility of news organization, journalist and News
  (PDF) (PPT)
 8. Papon Chongthanavanit Uses of Thai dental clinics/centers websites for marketing communication in dental tourism: Content analysis
  (PDF) (PPT)
 9. Oraporn Suwannasank
  Cultural tourism and marketing communications in Thailand: Research synthesis and trends
  (PDF) (PPT)
 10. Suchada Wattanarak
  The use of mascots in marketing communication to promote tourism in Thailand: A case study of the northern provinces
  (PDF) (PPT)
 11. Cholticha Rodgunpai
  Journalistic branding via Twitter: researches synthesis and cases interviews
  (PDF) (PPT)
 12. Thippiroon Poomduang
  Dimensions of relationship quality: The sense of strength between consumer and brand
  (PDF) (PPT)
 13. Supitcha Pornsuksawat
  Marketing communication for LGBT in Thailand tourism industry: A preliminary findings
  (PDF) (PPT)
International Association for Media and Communication Research - IAMCR Tampere 2020


นศ. ปริญญาเอก นิเทศหัวการค้า คว้าโอกาสร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศฟินแลนด์ ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง A Proposed Theoretical “SPECIAL” Model: An Integrative Review for LGBT Personalized Loyalty Program ของนายรณภพ นพสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นหนึ่งในบทความจากนักวิชาการทั่วโลกมากกว่า 700 เรื่องที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Association for Media and Communication Research - IAMCR Tampere 2020 มี Tempere University, Finland ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2563 โดยรวมนำเสนอใน กลุ่ม Gender and Communication เป็นการนำเสนอในแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ประเทศฟินแลนด์ได้ งานวิจัยครั้งนี้มี รศ. ดร. จันทิมา เขียวแก้ว เป็นที่ปรึกษาเนื้อหาการวิจัยเป็นการนำเสนอแนวทางการสื่อสารการตลาดเข้าถึงกลุ่ม LGBT ที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้กับผู้ประกอบการให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น >> เอกสารประกอบการนำเสนอ (PDF) >> วิดีโอนำเสนอ (Youtube)