บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย


เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century และได้เข้าศึกษาเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศเยอรมนี ภายใตจ้หัวข้อ “BOI’s Marketing & Investment Promotion Strategy to attract FDI in Europe” โดยได้รับการต้อนรับจากดร. รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาขาเยอรมนีและคณะทำงาน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ Board of Investment (BOI) ก่อตั้งเมื่อปี 2518 มีบทบาทหลักคือ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี (บริการด้านต่าง ๆ) แต่คงเป็นไปได้ยากที่บริษัทต่างชาติจะไม่เข้ามาสำรวจตลาดหรือทดลองทำการค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจเสียก่อนจึงจะนำไปสู่การตัดสินใจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย สาขาเยอรมนีมีเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สมาพันธรัฐสวิส ราชาอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอเเลนด์ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐฮังการี และอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย ได้แก่ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐสโลวัก ทั้งนี้ สาขาแฟรงค์เฟิร์ตมีกลุ่มนักลงทุนที่เข้าไปลงทุกในประเทศไทย เช่น BMW, BOSCH, GKN Driveline, SIEMENS, Bayer, SIG Combibloc เป็นต้น


ดร. รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาขาเยอรมนี กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ Board of Investment (BOI) มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงชาวต่างประเทศในยุโรปให้มาลงทุนในประเภทกิจการที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการจัดประชุม บรรยาย สัมมนา ออกบูธและวิธีการอื่นที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อช่วยเหลือ และให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทยแก่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจด้านการลงทุน รวมถึงการจัดหาผู้ร่วมลงทุน จัดคณะธุรกิจให้เดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คณะเผยแพร่เพื่อชักจูงการลงทุนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แล้วรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อทราบเป็นระยะประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมในการลงทุน ผ่านทางกองส่งเสร้มการลงทุนจากต่างประเทศ ที่ได้ตกลงกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้และปฏิบัติงานอื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย”


นางสาว กริษฐา อึ๊งภากรณ์ นักศึกษานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดและบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมมือและศึกษาดูงานกับ BOI ประเทศเยอรมนีครั้งนี้คงไม่พ้นในมิติที่ BOI นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารแบรนด์ของประเทศไทย ซึ่งให้สินค้าบริการแตกต่างจากมิติการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศอื่น ๆ การทำงานในรูปแบบ Global to Local ทำให้ BOI ต้องศึกษาบริบทของขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักลงทุน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก นิเทศ ม.หอการค้าไทย กับโอกาสที่ได้เข้าสัมผัส BOI ประเทศเยอรมนีครั้งนี้ คนไทยสามารถหาช่องทางในการสร้างแบรนด์ประเทศไทยที่ชัดเจนได้มากขึ้น อีกทั้งร่วมกันบูรณาการทางด้านกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ของประเทศไทย ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเห็นศักยภาพการทำงานของ BOI แล้ว เราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยร่วมเปิดช่องทางให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สิ่งที่นักศึกษาอย่างเราสามารถทำได้ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานอย่างขันแข่งของ BOI ผ่านช่องทางต่างๆ แล้วนั้น ควรมีการนำข้อมูล BOI มาเป็นกรณีศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ หรือเป็นงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่สำคัญเรายังสามารถหยิบยกประเด็นที่เชื่อมโยงกับการทำงานของ BOI มาศึกษาผ่านงานวิจัยบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารการตลาด ในฐานะประชาชนคนไทย การมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร การครองตนเป็นคนดี มีธรรมมาภิบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถสะท้อนให้ต่างชาติเห็นถึงความตั้งใจ พร้อมเปิดรับให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมหาศาล”


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.springnews.co.th/pr/540350

ขอขอบคุณ : Spring News

46 views0 comments