ขอเชิญร่วมการเสวนาผลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาการวิจัย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง การเสวนาผลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ


"จากการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมคราม สู่การสื่อสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์"


ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/kbpaCXYBLU7HqfSt626 views0 comments