การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร ผู้นำเสนอโมเดล AVATAR ในการเข้าใจผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ และเจ้าของตำรา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ” มาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสำหรับการวิจัยการสื่อสารการตลาดและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 2 ... เรียน D.Mar Comm. ที่ ม.หอการค้าไทย ได้เรียนกับนักวิชาการที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ตรงกับงานวิจัยระดับนานาชาติ
101 views0 comments