ป.เอกนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทยเรียนรู้จริงแดนกิมจิ


เมื่อเร็วๆนี้นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมศึกษานวัตกรรมและงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก ดร.ชอง คิลี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยคยองฮี พร้อมให้ความรู้และเปิดเผยผลงานวิจัยระชาติต่างๆด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานบริษัท hri4u บริษัททำวิจัยประเทศเกาหลีใต้ รับงานวิจัยภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมระบบการเก็บข้อมูลวิจัยโทรศัพท์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เปิดเผยว่า “การเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนเน้นเจาะลึกหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน”การสื่อสารการตลาด” เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเด่นชัดในศาสตร์ด้านนี้ให้มากขึ้นในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสริมศักยภาพการทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารองค์กรทั้งของหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนประเภทไม่มุ่งแสวงกาไรที่ให้ความสาคัญแก่การประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร ตอบสนองต่อผู้ที่มีเป้าหมายในการทางานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งขององค์กร ในระยะยาวเรายังมุ่งเน้นทั้งการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม และการสื่อสารการตลาดโดยอาศัยช่องทางสื่อใหม่ นวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำสื่อสารการตลาด”


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณกุญช์ภัสส์ บุญปลูก (คุณโอ๋) ประชาสัมพันธ์อาวุโส มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มือถือ 091 462 9691


81 views0 comments