ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “เล่าให้เป็นเรื่อง”

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ

“เล่าให้เป็นเรื่อง”

ถอดบทเรียนงานวิจัยปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด รับทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันและการใช้มาสคอตเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัด

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.


กำหนดการ

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

10.01 - 10.15 น. พิธีเปิดการเสวนา โดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.16 - 12.00 น. การเสวนา “เล่าให้เป็นเรื่อง”

เรื่อง: กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์

ผู้วิจัย: ดร.ทิพย์พิรุณ พุมดวง

เรื่อง: การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศไทย

ผู้วิจัย: ดร. สุชาดา วัฒนารักษ์

12.01 - 12.05 น. พิธีปิดการสัมมนา


ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://rb.gy/xgwrev