คณาจารย์

LECTURERS

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว


ผู้อำนวยการหลักสูตร Program Director ห้องพัก: - Office hours: - โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Website: https://www.marketingcomm.utcc.ac.th/jk ✎ CV: Download
อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Website: - ✎ CV: Download
รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Website: - ✎ CV: Download

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต

อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Web: - ✎ CV : Download
อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Web: - ✎ CV : Download
อ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Web: - ✎ CV : Download
อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว


ห้องพัก: - Office hours: - ☎ โทร | Tel: +66 2 697 6609 ✉ อีเมล | Email: - ★ เว็บไซต์ | Web: https://www.marketingcomm.utcc.ac.th/jk ✎ CV : Download