รศ. ดร. จันทิมา เขียวแก้ว
Assoc. Prof. Dr. Jantima Kheokao

✍ ชื่อ : รศ. ดร. จันทิมา เขียวแก้ว

☆ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร

☎ โทรศัพท์ : (+66) 2 697-6609

✉ อีเมล : jantima.kheokao@gmail.com

การศึกษา


 • พ.ศ. 2555 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • พ.ศ. 2548 Certificate in Marketing (Brand Positioning and Management) New York University

 • พ.ศ. 2545 Certificate in MiniTechno MBA มหาวิทยาลัยชินวัตร

 • พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2542 Certificate in Mini MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • พ.ศ. 2534-2538 Ph.D. (Communication), College of Mass Communication University of the Philippines, Quezon City, Philippines

 • พ.ศ. 2526-2527 MLS. (Library & Information Science) , Institute of Library Science University of the Philippines, Quezon City, Philippines

 • พ.ศ. 2527-2530 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • พ.ศ. 2518-2521 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน


 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

 • พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 • พ.ศ. 2556 – (01-06-2013) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2552–2556 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2549 - 2552 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2542 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2539 – 2541 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2539 หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2538 หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2528 – 2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2523 – 2526 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • พ.ศ. 2522 - 2523 บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • พ.ศ. 2521 - 2522 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูเชียงราย
งานบริการวิชาการ


ระดับบัณฑิตศึกษา

 • คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาตรี

 • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานด้านการสอน/บรรยายพิเศษ


 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ


 • คณะอนุกรรมติดตามและประเมินความก้าวหน้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ( SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE : SAREC) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • Editorial Board of the University of Battambang, Cambodia
 • President of Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)
 • Associate editor of Asian Journal for Public Opinion Research
ผู้ช่วยและทีมวิจัย

ทุนการศึกษา/รางวัล


 • 1992 - 1995:

  • College Scholar, College of Mass Communication University of the Philippines

  • Scholarship Granted from UP Developing Countries Fund University of the Philippines

 • 1995: Best Dissertation Award, Academic Year 1995 College Scholar, College of Mass Communication University of the Philippines

 • 2545: เกียรติคุณบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณโรงเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 • 2545: รางวัลแม่ดีเด่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 • 2011: Elizabeth Nelson Prize for Best Paper entitled "Public Opinion of the Thai on the Amendment of the 2007 Constitution of Thailand" Presented at the 64th WAPOR Annual Conference 2011, Amsterdam, the Netherlands on September, 21-23, 2011.

 • 2013: Best Poster Presentation entitled “Factors Effecting Aggressive and Violence Behaviors and Learning Behavior among High School Students in Bangkok” Presented at the 2013 ANPOR Annual Conference, Seoul, South Korea, November 21-23,2013.

 • 2555: รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • 2557: Research Excellence Award กลุ่มมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

 • 2560: รางวัลสามศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • 2561: รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์


 • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย)


 1. วรางคณา อินทรพินธุวัฒน์ นิธิมา สังคหะ และ จันทิมา เขียวแก้ว . การใช้ประโยชน์จากแหล่งสารนิเทศต่างๆ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2530. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย และ ม. หอการค้าไทย)

 2. จันทิมา เขียวแก้ว และ คณะ. การสำรวจภาพลักษณ์ของหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542. (ทุดอุดหนุน ม. หอการค้าไทย)

 3. จันทิมา เขียวแก้ว และ ศรีอร เจนประภาพงศ์. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : บรรณนิทัศน์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542. (ทุนอุดหนุนการวิจัย ม. หอการค้าไทย)

 4. จันทิมา เขียวแก้ว. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2543. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542. (ทุนอุดหนุนการวิจัย ม. หอการค้าไทย)

 5. การศึกษาสถานภาพการทำงานของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2547)

 6. การสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2546 (2547)

 7. การสำรวจความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2547 (2548)
 8. รติรัตน์ มหาทรัพย์ และ จันทิมา เขียวแก้ว. การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสารและความพึงพอใจต่อการสืบค้นรายการออนไลน์ (OPAC) ระบบนวสารของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2550)
 9. จันทิมา เขียวแก้ว. ผลสัมฤทธิ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2551) (ทุนอุดหนุนการวิจัย ม. หอการค้าไทย)

 10. จันทิมา เขียวแก้ว. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษา 2541-2552. กำลังดำเนินการ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ม. หอการค้าไทย)

 11. ศูนย์วิจัยและศึกษาตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และ ภาพลักษณ์สินค้าของบริษัทโทรคมนาคมในประเทศไทย. 2553.(คณะผู้วิจัย: จันทิมา เขียวแก้ว, กาลัญ วรพิทยุท, พิชัย นิรมาณสกุล, มานา คุณธาราภรณ์ และ กมลวรรณ กาศลุน)

 12. ศูนย์วิจัยและศึกษาตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. โครงการวิจัยทดสอบตลาด (Market Testing) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทย. (โครงการวิจัยของสถาบันอาหารแห่งชาติ) 2554.

 13. โครงการศึกษานโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ , งานวิจัยภายใต้เงินทุนสนับสนุนจาก กสทช. โครงการร่วมของคณะนิติศาสตร์ กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2555.

 14. จันทิมา เขียวแก้ว และคณะ. การรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤตกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย. โครงการวิจัยภายใต้เงินสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข 2555.

 15. จันทิมา เขียวแก้ว และ ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2561). โครงการวิจัยภายใต้เงินสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 16. กันยิกา ชอว์ และ จันทิมา เขียวแก้ว. โครงการประเมินสภาพตลาดธุรกิจวิทยุกระจายเสียงภาพ เอฟ เอ็ม ในยุคเปลี่ยนผ่านสุ่ดิจิทัล. งานวิจัยภายใต้เงินทุนสนับสนุนจาก กสทช. โครงการร่วมของคณะนิติศาสตร์ กับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 17. จันทิมา เขียวแก้ว และ กันยิกา ชอว์. โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราองค์กรขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยของผู้ชมรายการชาวไทย. โครงการวิจัยภายใต้เงินสนับสนุนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2556.

 18. จันทิมา เขียวแก้ว และคณะ. ผลการรับรู้ผลของโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกระบวนการตีความสารสนเทศการคิดขยายรายละเอียด และการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย โครงการวิจัยภายใต้เงินสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข 2556-2557.

 19. จันทิมา เขียวแก้ว และ ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมศิลปะร่วม สมัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐). 2557 (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผลงานทางวิชาการ (บทความ/บทความวิจัย)


 1. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารทางสังคมของผู้สูงอายุในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 14 (1) ม.ค.- เม.ย. 42 : 1 – 11.

 2. จันทิมา เขียวแก้ว. “แนวคิดการบริการห้องสมุดโรงเรียนเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการบริการห้องสมุดโรงเรียน จัดโดย ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 2545.
 3. จันทิมา เขียวแก้ว. “CRM เพื่อการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด,” ใน การประชุมทางวิชาการ เรื่องภาพลักษณ์ห้องสมุดยุดใหม่ สร้างสัมพันธภาพและความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ” จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2550 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี.
 4. จันทิมา เขียวแก้ว. “CRM & CEM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ” วารสารห้องสมุด. 51, 1 (มกราคม –มิถุนายน 2550): 49-64.
 5. จันทิมา เขียวแก้ว. “จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักประชาสัมพันธ์.” ในเอกสารการสัมมนาวิชาการระดับชาติ UTCC ONWARD. หน้า 73-89. จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วันที่ 17-19 มกราคม 2551. กรุงเทพมหานคร: 2551.

 6. รติรัตน์ มหาทรัพย์ และ จันทิมา เขียวแก้ว. “การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสารและความพึงพอใจต่อการสืบค้นรายการออนไลน์ (OPAC) ระบบนวสารของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ วารสารวิจัยห้องสมุด. 1: 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2551)

 7. จันทิมา เขียวแก้ว. “ผลสัมฤทธิ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.” ใน เอกสารการสัมมนาวิชาการระดับชาติ UTCC ONWARD. หน้า 351-369. จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วันที่ 12 -16 มกราคม 2552. กรุงเทพมหานคร: 2552.

 8. จันทิมา เขียวแก้ว และ กชพรรณ พันธ์ไพโรจน์. “การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลุกค้าผ่านบริหารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ “iMail” ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) .” ใน เอกสารการสัมมนาวิชาการระดับชาติ UTCC ONWARD. หน้า 287-308. จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วันที่ 18-22 มกราคม 2553. กรุงเทพมหานคร: 2553.

 9. Kheokao, Jantima. "Public Opinion of the Thai on the Amendment of the 2007 Constitution of Thailand" Presented at the 64th WAPOR Annual Conference 2011, Amsterdam, the Netherlands on September, 21-23, 2011. Available at http"//www. wapor.unl.edu/wp-content/uploads/2011/09/Kehokao.pdf

 10. จันทิมา เขียวแก้ว และคณะ. "การรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังจากการดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มของวัยรุ่น". วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ เมษายน 2555.

 11. Kheokao, Jantima and others. "Relationships between Alcohol Marketing Communication and Alcohol Expectancies with Alcohol Use of Thai Students" Paper presented at the 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 2012) held in Stavanger, Norway, from June 4th till June 8th 2012. Available at http://kbs2012.kunde.hjelseth.com/files/Jantima_Thai%20study%20for%20Norway%205.01.2012.pdf

 12. Kheokao, Jantima and others. "Perceptions of the Thai Adolescents towards Alcohol Marketing Communication and Its Impact on Their Alcohol Expectancies and Intention to Use” Paper presented at the 65th WAPOR Annual Conference held at University of Hong Kong on June14-17, 2012. Available at http://wapor2012.hkpop.hk/doc/papers/ConcurrentSessionsII/IIC/IIC-2.pdf

 13. ธุวาภรณ์ บุญสม และ จันทิมา เขียวแก้ว. ."การดำเนินการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานทนายความในพื้นที่กรุงเทพมหานคร" e-Journal of Multi-disciplinary Studies, Vol. 1/2012 available at http://www.e-jmds.com/upload/paper/paper5.pdf

 14. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S., & Thana, P. What Make Teens Don’t Drink? Perspectives of 8th Grade Non-Drinkers. Proceedings of the 3rd International conference for Research and Academic Presentation on ASEAN Community and Regional Sustainable Development on 28 July 2012 at Ubon Ratchathani Rajabhat University.

 15. จันทิมา เขียวแก้ว และ คณะ. "ความสัมพันธ์ของการรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการบริโภคและความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 2 ปีของเยาวชนไทย." เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 “มหกรรมสุขภาพชุมชน : มิติการพัฒนาเครือข่ายชุมชนสร้างครอบครัวและสังคมเข้มแข็งสู่อาเซียนภายใต้แนวคิดนักสุขภาพครอบครัว หมอประจำตัวครัวเรือน” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ . Available at : http://110.77.140.202/new_unc/wp-content/uploads/2012/12/oral1.pdf

 16. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S., & Thana, P. Alcohol Use: Viewpoints of Thai 8th Grade Low and High Drinkers. International Journal of Multidisciplinary Thought. 3(1) 2013 : 307-316.

 17. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S. Psychometric properties of the Thai Adolescent Alcohol Expectancies Questionnaire. Journal of Teaching and Education. 1(7) 2012 :225-237.

 18. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S. Case of Public Opinion Research on Thai Teens Alcohol Use. Paper Presented at the Asian Conference on Public Opinion Research 2012. Paper presented at the 1st Asia Conference on Public Opinion Research 2012 held at the University of Thai Chamber of Commerce, Bangkok on November 27-28, 2012.

 19. Yingrengreung, S. , Jinruang, S. and Kheokao, J. Public Opinion Research on Thailand’s Health System. Paper presented at the Asia Conference on Public Opinion Research 2012 held at the University of Thai Chamber of Commerce, Bangkok on November 27-28, 2012.

 20. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S. “Why do they drink? Alcohol Uses and Opinions Towards Alcohol Marketing Communication Messages of Thai Teens” Journalism and Mass Communication (USA), 2, 11, (November 2012).

 21. โศรดา มั่นแน่ และ จันทิมา เขียวแก้ว. การศึกษาบทบาทของโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มน้ำอัดลมในรายการละครตลกทางโทรทัศน์. ใน เอกสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และหอการค้าไทย วันที่18 ตุลาคม 2555.

 22. จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และ ศิริธร ยิ่งเรงเริง. อำนาจการทำนายของปัจจัยการเปิดรับสารสนเทศต่อกระบวนการตีความสารสนเทศและความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 5 (2) 2555: 1-14.

 23. เสาวภา ประพันธ์วงศ์, ชุติมา สัจจานันท์ และ จันทิมา เขียวแก้ว. การวิเคราะห์วารสารวิจัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. วารสาร มฉก.วิชาการ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555: 89-100

 24. Kheokao J., Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, S., & Singhprapai, P. Effects of School, Family and Alcohol Marketing Communication on Alcohol Use and Intentions to Drink among Thai Students. Southeast Asian J. Trop Med Public Health. Vo. 44 No. 4 July 2013. : 718-726.

 25. Kheokao, J., Krirkgulthorn, T. and Yingrengrueng, S. (2013). Influence of Marketing Communication Channels on Intention to Drink among Thai Youths. Paper presented at the 39th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 2013) held in Kampala, Uganda from June 3rd till June 7th 2013.

 26. Yingrengreung, S ., Kheokao, J and Krirkgulthorn. T. ALCOHOL USE DEPENDENCE AMONG THAI STUDENTS. Paper presented at the ACHP 2013: The 5th Asian Congress of Health Psychology held at DCC, Daejeon, Korea by The Asian Congress of Health Psychology on the August 22-24, 2013.

 27. Kheokao, J., Witheesawat, W, Ruangdit, N & Sakdapat, P. “Factors Effecting Aggressive and Violence Behaviors and Learning Behavior among High School Students in Bangkok” Paper Presented at the 2013 ANPOR Annual Conference, Seoul, South Korea, November 21-23, 2013.

 28. Pichedpan, A., Kheokao, J., Yingrengrueng, S. and Krirkgulthorn, T. Exposure to Alcohol Product Placement among Thai Youth. Paper Presented at the 2013 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Knowing Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in a Time of Media Revolution and Aging Societies. November 21-23, 2013. Seoul, South Korea.

 29. Kheokao, J., Krirkgulthorn, T., Yingrengrueng, S., Kheokao, D. & Sakdapat, P. Relationships of the Socio-economic and Health Care Factors towards Satisfaction in Daily Life of the Thais in Urban Areas. Paper Presented at the 2013 ANPOR Annual Conference, Seoul, South Korea, November 21-23, 2013.

 30. Yingrengrueng, S., Kheokao, J., & Sakdapat, P. Survey on Gaming Addiction among Thai Early Adolescents. Paper Presented at the 2013 ANPOR Annual Conference, Seoul, South Korea, November 21-23, 2013.

 31. อมรรัตน์ ลออจันทร์, ชุติมา สัจจานันท์ และ จันทิมา เขียวแก้ว. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. 6, 2 (ตุลาคม 2555-, มีนาคม 2556): 29-43.

 32. จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง และอัญชลี พิเชษฐพันธ์. การเปิดรับสารสนเทศจากโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย: การศึกษานำร่อง. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 7 (1) 2557.

 33. Yingrengrueng, S., Kheokao, J., and Krirkgulthorn, T. Media Communication Channels in Daily life of Thai Adolescents. Paper Presented at The AMSAR International Conference “Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+” held at UMFCCI, Yangon, Myanmar, April 6-8, 2014 and The Emerald Hotel Bangkok, April 9-11, 2014, Organized by ASEAN Media and Communication Studies and Research.

 34. Kheokao, J., Yingrengrueng, S., Krirkgulthorn, T and Pichedpan, A. Factors affect changes of attitudes towards future drinking intention among Thai High School Students. Paper presented at the 40th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 2014) held in Torino, Italy from June 9th till June 13th 2014.

 35. Kheokao, J., Yingrengrueng, S., Krirkgulthorn, T., Pichedpan, A., and Thana, P. Youth’s Intention to Drink: Alcohol Advertising on Television vs. Social Network. Paper presented at the 67th WAPOR Annual Conference held at Radisson Blu Hotel, Nice, France on September 4-6, 2014.

 36. Pichedpan, A. Kheokao, J., Yingrengrueng, S., Krirkgulthorn, T., and Thana, P. Alcohol product placement on television in Thailand. Paper Presented at the 2014 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at Crossroads” November 29-30, 2014, Niigata, Japan.

 37. กาญจนา หักทะเล, ชุติมา สัจจานันท์, และ จันทิมา เขียวแก้ว. การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546-2550. วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557): 67-76

 38. Kheokao, J., Yingrengreung, S., and Krirkgulthorn, T. Daily Life Satisfaction Among Thai People: Socioeconomic Comparison. Asian Journal for Public Opinion Research. 2, 1 (November 2014): 15-31.

 39. จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และ ศิริธร ยิ่งเรงเริง. “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาทางการพยาบาล.” วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 34, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557): 219-235.

 40. Ubolwan, K., Krirkgulthorn, T., Kheokao, J., Sarkongdang, T., Vudhironarit, S. Attitudes toward Elderly of Nursing Students under Praboromarachanok Institute Ministry of Public Health, Thailand. Paper Presented at the 2014 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at Crossroads” November 29-30, 2014, Niigata, Japan.

 41. Kheokao, J., Panidkult, K., Hansoongnern, K., Karuncharernpanit, S., and Ruengdit, N. Uses of Mass Media and Online Media among Students in Colleges under Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute of Health Workforce Development. Paper Presented at the 2014 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at Crossroads” November 29-30, 2014, Niigata, Japan.

 42. Thana, P., Yingrengreung, S. , and Kheokao, J. Survey of Cigarette Use and Media Exposure among Thai Adolescent. Paper Presented at the 2014 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at Crossroads” November 29-30, 2014, Niigata, Japan.

 43. Runkawatt, V., Krirkgulthorn, T., Hansoongnoen , K., Yingrengreung , S, and Kheokao, J. The Thai version of Kogan’s Attitude toward Old People (Kogan’s OP): Evaluation of validity and reliability assessment. Paper Presented at the 2014 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at Crossroads” November 29-30, 2014, Niigata, Japan.

 44. Kheokao, J., Yingrengreung , S, Krirkgulthorn, T., Panidkult, K., and Wareewan, S. Media Use of Nursing Students in Thailand. Paper Presented at 4th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Sciences (ETTLIS 2015), January 6-8, 2015, held at Jaypee Institutes of Information Technology, Uttar Pradesh, India.

 45. Kheokao, J. Siritorn, Y, Tassanee, K. and Pichedpan, A. Alcohol Product Placement on Online Social Media in Thailand. Paper presented at the 41st Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 2015) held in Munich, Germany from June 1-5, 2015.

 46. Cho, Sung Kyum and Jantima, K. Research Collaboration Initiative in Asia: Lesson Learned from ANPOR. Paper presented at the BUU & Amsar international Conference held in Bangsean, Chonburi,Thailand on June 12, 2015.

 47. Kheokao, J., Yingrengrueng, S., Krirkgulthorn, T., and Boonwattanopas, Nattawadee. Relationships of the socio-economic and health care factors towards satisfaction in daily life of the Thai young generation. Paper presented in the Symposium on “YOUTH in ASEAN and Japan - The Future of ASEAN and Japan from youth’s point of view”, held at Iwasaki Koyata Memorial Hall, International House of Japan by Alliance Study Group, University of Niigata Prefecture and the Japan Foundation on October 7(Wed.), 2015. 12 p.

 48. Rittipairote, Klaichan and Kheokao, Jantima. Attitudes, Marketing Communication Exposure and Decision to Study in Communication Arts of the Senior High School Students in Bangkok. Paper Presented at the 2015 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at the Time of Economics, Social and Cultural Integration.” November 25-28, 2015, Bangkok,Thailand. Proceedings, Bangkok, ANPOR: p.509-516.

 49. Kannika Hansoongnoen, Jantima Kheokao, Maninthon Girapakpinyo, Varude Boonprayong, Panitnat Chamnansua, Kitsanaporn Tipkanjanaraykha, and Suthinan Promsuri. Factors Influencing to Media Exposure Behavior of Nursing Students Thailand, the Republic of Union Myanmar, and Indonesia. Paper Presented at the 2015 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at the Time of Economics, Social and Cultural Integration.” November 25-28, 2015, Bangkok,Thailand. Proceedings, Bangkok, ANPOR: p.539-552.

 50. Suphawan Muenkaew and Jantima Kheokao, Morning News Watching Behavior and Exposure to Marketing Communications of Chow Nee Tee Mo Chit (Morning News Program of TV Channel 7) of Traders in Fresh Markets in Bangkok. Paper Presented at the 2015 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Public Opinion Research at the Time of Economics, Social and Cultural Integration.” November 25-28, 2015, Bangkok,Thailand. Proceedings, Bangkok, ANPOR: p.591-594.

 51. Kheokao, J., Yingrengreung, S., Krirkgulthorn, T., and Pichedpan, A. Effects of Alcohol Product Placement Perception toward Message Interpretation Process and Intention to Drink among Thai Youths. Paper presented at the 42th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 2016) held in Stockholm, Sweden from May 30th till June 3th 2016.

 52. ภัทร เศรษฐบุตร และ จันทิมา เขียวแก้ว. การรับรู้แบรนด์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผ่านรายการโทรทัศน์“The Family Business: เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว”. นำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6. จัดโดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. 11 หน้า

 53. ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว, และ พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์. การพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มิ.ย. 2559: หน้า 63-78.

 54. พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, จันทิมา เขียวแก้ว, พรเลิศ ชุมชัย, ธัญญารัศม์ ดวงคำ, ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, กฤษณา หงส์ทอง, วารีวรรณ ศิริวณิชย์ และ เยาวลักษณ์ มีบุญมาก. การรู้สารสนเทศด้านสุขภาพ การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพและสภาวะสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันบรมราชชนกในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 2 และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มิ.ย. 2559: หน้า 93-117.

 55. Panitnat Chamnansua, Jantima Kheokao, Tassanee Kirkkultorn, Pornlert Chumchai, and Yaowaluck Meebunmak. Health Information Literacy, Ehealth Literacy, And Health Status of Foreign Workers in Thailand. Paper Presented at the 2016 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Bridging Experience and Prognosis: The Future of a Public Opinion Research Network.” November 8-12 November, 201, Siem Reap, Cambodia. Proceedings, Bangkok, ANPOR: p.359-365.

 56. Wareewan Siriwanich, Jantima Kheokao, Panitnat Chamnansua, Yaowaluck Meebunmak, Pornlert Chumchai, Tunyarat Duangkam, Chattong Jaruphisitphaibun, and Kristsana Hongthong. Health-related Internet Use, Health Information literacy and e-Health Literacy among the Students in Nursing Colleges Under Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute (PBRI) Who Had and Did Not Have Practicum Experiences. Paper Presented at the 2016 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Bridging Experience and Prognosis: The Future of a Public Opinion Research Network.” November 8-12 November, 2016, Siem Reap, Cambodia. Proceedings, Bangkok, ANPOR: p. 436-448.

 57. จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, จันทิมา แก้วเขียว, พนิตนาฎ ชานาญเสือ, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, พรเลิศ ชุมชัย, ธัญญรัศม์ ดวงคำ, และ ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์. ปัจจัยทำนายการรู้สารสนเทศอิเลคทรอนิกส์ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. EAU Heritage. 2017. หน้า

 58. จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย” วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 10, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560). หน้า 33-46.

 59. นฤมล ผลัดรื่น และ จันทิมา เขียวแก้ว. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก.แฟนเพจ I-JU วัสดุก่อสร้าง. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร “Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” หน้า 174-192. จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2560.

 60. จันทิมา เขียวแก้ว และ ทัศนีย์ เกริกกุลธร (2559). สถานการณ์สุขภาพของแรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงของประเทศไทย. วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์. 1 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559): 59-74.

 61. จันทิมา เขียวแก้ว. รถไฟความเร็วสูงจีน – สปป.ลาว – ไทย : ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเชื่อมโยงในอาเซียน? The Journal of ASEAN Security and Strategy (วารสารด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ ปี 2560). หน้า 131-156.

 62. กาญจนา จันทร์สิงห์, ชุติมา สัจจานันท์, และ จันทิมา เขียวแก้ว. การพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 10, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560). หน้า 1-15.

 63. ปิยะวิภา อินทรทัต, สุศิษฎา อินทรา, กริษฐา อึ๊งภากรณ์ , ประวีณมัย บ่ายคล้อย,.จันทิมา เขียวแก้ว, อัญชลี พิเชษฐพันธ์ และ จิรา กฤตยพงศ์. การวัดคุณค่าตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand) ด้วยแนวคิด Customer-based brand equity for a tourism destination (CBBETD): การสังเคราะห์งานวิจัย. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร “Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่ 31 พฤษภาคม 2560.

 64. จิรภัทร เริ่มศรี, สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย, ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา, ปวรพล สอนระเบียบ, จันทิมา เขียวแก้ว, อัญชลี พิเชษฐพันธ์ และ จิรา กฤตยพงศ์. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร “Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่ 31 พฤษภาคม 2560.

 65. กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, เนติยา แจ่มทิม และ วรนาถ พรหมศวร. พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 11, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2017).

 66. ประภาส ธนะ, ศิริธร ยิ่งเริงเริง และ จันทิมา เขียวแก้ว. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทหารเกณฑ์จังหวัดสระบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 27, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560).

 67. จันทิมา เขียวแก้ว. บทวิจารณ์หนังสือ Behavior Change Research and Theory: Psychological and Technological Perspectives. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.10, 2 กรกฎาคม 2560: 68-73.

 68. Chongthanavanit, P. and Kheokao, J. Factors Influencing the Use of Dental Services by Foreign Tourists in Thailand. Asian Journal for Public Opinion Research. 5 (2) February 2018: 63-83.

 69. Kheokao, J., Yingrengreung, S., Tana, P. and Sunapan, A. Asian Journal for Public Opinion Research. 5 (3) May 2018: 192-203.
ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ/ตำรา)


 1. จันทิมา เขียวแก้ว. เอกสารประกอบการสอนวิชา การสื่อสารในองค์การ (620501). กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542. (อัดสำเนา)

 2. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาบัณฑิตศึกษาวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 5. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.

 3. คุณธัม วศิณเกษม และ จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์” ในประมวลสาระชุดวิชาบัณฑิตศึกษาวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.

 4. จันทิมา เขียวแก้ว และ นฤมล รุจิพร. “การสื่อสารและสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

 5. จันทิมา เขียวแก้ว. “ การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารหน่วยที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

 6. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 12. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

 7. จันทิมา เขียวแก้ว และ รติรัตน์ มหาทรัพย์. “การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 13. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

 8. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์” ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 12. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

 9. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยคุณภาพในงานสารสนเทศศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 5. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

 10. จันทิมา เขียวแก้ว. เอกสารคำสอนวิชา CA301 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 11. จันทิมา เขียวแก้ว และ สุทธนิภา ศรีไสย์. เอกสารคำสอนวิชา 63 1215 กระบวนการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลในงานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 12. จันทิมา เขียวแก้ว และ นฤมล วงศ์หาญ. เอกสารคำสอนวิชา CA 304 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 13. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา CX 002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์, 2551.

 14. จันทิมา เขียวแก้ว. “แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา CX 002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์, 2551.

 15. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม.” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา CX 002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์, 2551.

 16. จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

 17. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานห้องสมุดประชาชน” ใน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน. หน้า 23-52. นนทบุรี: โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน, 2552.

 18. จันทิมา เขียวแก้ว. “การบูรณาการแนวคิดการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน” ใน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน. หน้า 227- 256. นนทบุรี: โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน, 2552.

 19. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์.” ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. หน้า 94-109. นนทบุรี: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

 20. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์.” ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. หน้า 110 -126. นนทบุรี: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

 21. จันทิมาเขียวแก้ว. “การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์.” ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. หน้า 127 - 140. นนทบุรี: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

 22. จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

 23. จันทิมา เขียวแก้ว. “การบริหารความสัมพันธ์” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา CP 101 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553.

 24. จันทิมา เขียวแก้ว. ประวัติการประชาสัมพันธ์. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา CP 101 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553.

 25. จันทิมา เขียวแก้ว. “แนวคิดการประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสำนักงาน . นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 26. จันทิมา เขียวแก้ว. “การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน.” ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสำนักงาน . นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 27. จันทิมา เขียวแก้ว และ นฤมล รุจิพร. “การสื่อสารและสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสาร หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 28. จันทิมา เขียวแก้ว. “ การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารหน่วยที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 29. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 12. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 30. จันทิมา เขียวแก้ว และ รติรัตน์ มหาทรัพย์. “การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 13. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

 31. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

 32. จันทิมา เขียวแก้ว และ. “การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยการพัฒนาทางสารสนเทศศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

 33. จันทิมา เขียวแก้ว. ‘ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการสื่อสารในงานสารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการวิชาชีพในงานสารสนเทศ. หน่วยที่ 10 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

 34. จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

 35. จันทิมา เขียวแก้ว. ประเด็นสาระหลักที่ 6 ระเบียบวิธีการวิจัยประเมิน ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

 36. จันทิมา เขียวแก้ว และ วราลักษณ์ วงศ์โดยหวัง. ประเด็นสาระรองที่ 8. ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์การอ้างถึงทางสารสนเทศศาสตร์ ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

 37. จันทิมา เขียวแก้ว. ประเด็นสาระหลักที่ 9 ระเบียบวิธีวิจัยทฤษฎีฐานราก. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

 38. จันทิมา เขียวแก้ว. ประเด็นสาระหลักที่ 10 ระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์วาทกรรมและการวิจัยชาติพันธ์วรรณนา. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

 39. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารเพื่อการจัดการงานสำนักงาน” เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสำนักงาน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561

 40. จันทิมา เขียวแก้ว. “การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการงานสำนักงาน” เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสำนักงาน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561

กำลังดำเนินการ จะตีพิมพ์ ปี 2561.

 1. จันทิมา เขียวแก้ว. “การสื่อสารและสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

 2. จันทิมา เขียวแก้ว. “ การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

 3. จันทิมา เขียวแก้ว. “การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
วิทยานิพนธ์


 1. Kheokao, Jantima. "Information Needs and Uses of the Social Scientists at the College of Commerce, Bangkok, THAILAND, "Master's thesis, Institute of Library Science, University of the Philippines, 1984.

 2. Kheokao, Jantima. Communication of the Elderly in the Urbanizing Societies. PhD. Dissertation College of Mass Communication University of the Philippines, 1995. (Best Dissertation Award, UP-IMC 1995)
การทำงานอื่น


 • 2540 – 2542: ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสารสาระสราญ