นักศึกษาปัจจุบัน

CURRENT STUDENTS

ข่าวสารและกิจกรรม

ปฎิทินการศึกษา

ประกาศการเรียนการสอน


  • ตารางเรียน
ชั่วโมงให้คำปรึกษา

งานบริการการศึกษา


  • แบบคำร้องทั่วไป (PDF)
  • แบบคำร้องขอพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการศึกษา (PDF)
  • แบบคำร้องขอหนังสือไปหน่วยงานภายนอก (PDF)
  • แบบฟอร์มการแจ้งเลือกแผนการเรียนและสาขาวิชาเอก (PDF)
  • คู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
ตารางเรียน/ตารางสอบ


นักศึกษา | รหัส 16

ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส 16

จิรภัทร เริ่มศรี

ดุษฎีนิพนธ์ : การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร

รหัส 16

ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา

ดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธ์กิจสัมพันธ์

รหัส 16

1 / 3

Please reload

นักศึกษา | รหัส 18

ปริญญา นิลรัตนคุณ

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1810651301003

พิมพ์ณดา อุดมโชคธนบูรณ์

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1810651301201

สุวลักษณ์ ก้องสมุท

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1810651301109

1 / 2

Please reload

นักศึกษา | รหัส 17

ชลธิชา รอดกันภัย

รหัส 17

สุชาดา วัฒนารักษ์

รหัส 17

ปภณ จงธนะวณิช

รหัส 17

1 / 3

Please reload

นักศึกษา | รหัส 19

ณัฐพล จิตประไพ

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1910651301002

ศิดานุช กิตติเสรีกุล

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1910651301003

วีริศ หุ่นเจริญ

ดุษฎีนิพนธ์ : 

รหัส : 1910651301004

1 / 5

Please reload