ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

  • ภาษาอังกฤษ Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

ชื่อปริญญาบัตร

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)

  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Communication Arts (Marketing Communication)

  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) D. Com. Arts (Marketing Communication)