ศิษย์เก่า

Alumni

ข่าวสารศิษย์เก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร


ทำเนียบดุษฎีบัณฑิต

ผศ. ว่าที่ รต. ดร. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดร. จิรภัทร์ เริ่มศรี

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร

ดุษฎีนิพนธ์: กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (Identity communication strategy of indigo dyed in Sakon Nakhon)