ข่าวสารศิษย์เก่า
ทำเนียบดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผศ. ว่าที่ รต. ดร. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร

ดุษฎีนิพนธ์: กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (Identity communication strategy of indigo dyed in Sakon Nakhon)

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดร. จิรภัทร์ เริ่มศรี