หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

ทุนกาญนาภิเศก

(คปก.)

ตารางเรียน/

ตารางสอบ

งานวิจัย

รับสมัคร

นักศึกษาใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ปฏิทินกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

Hang With Us

"ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ของคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ ทำให้ตอบโจทย์คนทำงานที่สามารถแบ่งเวลามาเรียนได้"

วีริศ หุ่นเจริญ

ผู้ประกาศข่าว-ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส